Medical management

Machine learning for prediction of sudden cardiac death in heart failure patients with low left ventricular ejection fraction: study protocol for a retroprospective multicentre registry in China

Fanqi Meng, Zhihua Zhang, Xiaofeng Hou, Zhiyong Qian, Yao Wang, Yanhong Chen, Yilian Wang, Ye Zhou, Zhen Chen, Xiwen Zhang, Jing Yang, Jinlong Zhang, Jianghong Guo, Kebei Li, Lu Chen, Ruijuan Zhuang, Hai Jiang, Weihua Zhou, Shaowen Tang, Yongyue Wei, Jiangang Zou

10.1136/bmjopen-2018-023724

May 16, 2019