Health policy

Multidimensional dynamic healthcare personnel (HCP)-centric model from a low-income and middle-income country to support and protect COVID-19 warriors: a large prospective cohort study

Usha Dutta, Anurag Sachan, Madhumita Premkumar, Tulika Gupta, Swapnajeet Sahoo, Sandeep Grover, Sugandhi Sharma, P V M Lakshmi, Shweta Talati, Manisha Biswal, Vikas Suri, Mini P Singh, Babita Ghai, Rajesh Chhabra, Bhavneet Bharti, Jayanta Samanta, Pankaj Arora, Ritin Mohindra, Sunita Malhotra, Gurmeet Singh, Rashmi Ranjan Guru, Navin Pandey, Vipin Koushal, Ashok Kumar, Ranjitpal Singh Bhogal, Arun K Aggarwal, Kapil Goel, Pankaj Malhotra, Narayana Yaddanapudi, Pranay Mahajan, J S Thakur, Rakesh Sehgal, Arnab Ghosh, Inderpaul Singh Sehgal, Ritesh Agarwal, Muralidharan Jayashree, Ashish Bhalla, Sanjay Jain, Rakesh Kochhar, Arunaloke Chakrabarti, Goverdhan Dutt Puri, Jagat Ram

10.1136/bmjopen-2020-043837

February 22, 2021