Gastroenterology and hepatology

Protocol for a randomised controlled trial comparing laparoscopic cholecystectomy with observation/conservative management for preventing recurrent symptoms and complications in adults with uncomplicated symptomatic gallstones (C-Gall trial)

Irfan Ahmed, Karen Innes, Miriam Brazzelli, Katie Gillies, Rumana Newlands, Alison Avenell, Rodolfo Hernández, Jane Blazeby, Bernard Croal, Jemma Hudson, Graeme MacLennan, Kirsty McCormack, Alison McDonald, Peter Murchie, Craig Ramsay

10.1136/bmjopen-2020-039781

March 25, 2021

Protocol for a gallbladder cancer registry study in China: the Chinese Research Group of Gallbladder Cancer (CRGGC) study

Tai Ren, Yongsheng Li, Xi Zhang, Yajun Geng, Ziyu Shao, Maolan Li, Xiangsong Wu, Xu-An Wang, Fatao Liu, Wenguang Wu, Yijun Shu, Runfa Bao, Wei Gong, Ping Dong, Xueyi Dang, Chang Liu, Changjun Liu, Bei Sun, Jun Liu, Lin Wang, Defei Hong, Renyi Qin, Xiaoqing Jiang, Xuewen Zhang, Junmin Xu, Jianguang Jia, Bo Yang, Bing Li, Chaoliu Dai, Jingyu Cao, Hong Cao, Feng Tao, Zaiyang Zhang, Yi Wang, Huihan Jin, Hongyu Cai, Zhewei Fei, Jianfeng Gu, Wei Han, Xuedong Feng, Lu Fang, Linhui Zheng, Chunfu Zhu, Kunhua Wang, Xueli Zhang, Xiaoyong Li, Chong Jin, Yeben Qian, Yunfu Cui, Yuzhen Xu, Xiang Wang, Houbao Liu, Yawei Hua, Chao Liu, Jihui Hao, Chuanlei Wang, Qiyun Li, Xun Li, Jiansheng Liu, Mingzhang Li, Yudong Qiu, Buqiang Wu, Jinfang Zheng, Xiaoliang Chen, Haihong Zhu, Kejun Hua, Maolin Yan, Peng Wang, Hong Zang, Xiaoming Ma, Jian Hong, Yingbin Liu

10.1136/bmjopen-2020-038634

February 16, 2021