Cardiovascular medicine

Demographics, practice patterns and long-term outcomes of patients with non–ST-segment elevation acute coronary syndrome in the past two decades: the CREDO-Kyoto Cohort-2 and Cohort-3

Yasuaki Takeji, Hiroki Shiomi, Takeshi Morimoto, Yusuke Yoshikawa, Ryoji Taniguchi, Yukiko Mutsumura-Nakano, Ko Yamamoto, Kyohei Yamaji, Junichi Tazaki, Satoru Suwa, Moriaki Inoko, Teruki Takeda, Manabu Shirotani, Natsuhiko Ehara, Katsuhisa Ishii, Tsukasa Inada, Tomoya Onodera, Eiji Shinoda, Takashi Yamamoto, Takashi Tamura, Kenji Nakatsuma, Hiroki Sakamoto, Kenji Ando, Yoshiharu Soga, Yutaka Furukawa, Yukihito Sato, Yoshihisa Nakagawa, Kazushige Kadota, Tatsuhiko Komiya, Kenji Minatoya, Takeshi Kimura

10.1136/bmjopen-2020-044329

February 22, 2021

Prognostic value of reduction in left atrial size during a follow-up of heart failure: an observational study

Masayuki Shiba, Takao Kato, Takeshi Morimoto, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Neiko Ozasa, Yuta Seko, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Takeshi Kitai, Yugo Yamashita, Moritake Iguchi, Kazuya Nagao, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura

10.1136/bmjopen-2020-044409

February 19, 2021