Table 2

Main components of Xin Jia Xuan Bai Cheng Qi Decoction

Chinese nameLatin nameAmount (g)
Ku Xing RenArmeniacae Semen Amarum6 g
Sheng Shi GaoGypsum Fibrosum15 g
Gua LouTrichosanthis Fructus9 g
Da HuangRhei Radix Et Rhizoma6 g
Huang QinScutellariae Radix9 g
Zi Su ZiPerillae Fructus9 g
Zhi Gan CaoGlycyrrhizae Radix Et Rhizoma Praeparata Cum Melle6 g
Jin Qiao MaiFagopyri Dibotryis Rhizoma10 g
Zi WanAsteris Radix Et Rhizoma9 g