Table 1

List of training sessions conducted between 2015 and 2016

Date of training sessionTraining sites (city, province)Number of participants
27–31 July 2015Fuzhou, Fujian38
30 May–3 June 2016Ganzhou, Jiangxi52
20–24June 2016Dalian, Liaoning54
15–19 August 2016Chengdu, Sichuan46
22–26 August 2016Yili, Xinjiang50
30 October–3 November 2016Zhangzhou, Fujian39
14 November–18 2016Tangshan, Hebei45