Table 1

The phenotypes of the individual cohort studies within GECCO

Generations2-studyLongitudinal Aging
Study Amsterdam
Netherlands Longitudinal
Study on Hearing
Netherlands Study of
Depression and Anxiety
Netherlands Twin RegisterNew Hoorn Study
Period2009–20151992-ongoing2006–ongoing2004–ongoing1986–ongoing2006/2007 and 2014/2015
Number of measurement waves78*3612*2
Cohort data
Assessed in cohort?In multiple waves?Assessed in cohort?In multiple waves?Assessed in cohort?In multiple waves?Assessed in cohort?In multiple waves?Assessed in cohort?In multiple waves?Assessed in cohort?In multiple waves?
Demographic and socioeconomic factors
 AgeYYYYYYYYYYYY
 SexYYYYYYYYYYYY
 Educational levelYYYYYYYYYYYY
 Marital statusYYYYYYYYYYNN
 IncomeYYYYYYYYNNNN
 Occupational statusYYYYYYYYYYNN
Physical functioning
 Auditory functioningNNYYYYNNNNNN
 Body mass indexNNYYYNYYYYYY
 Chronic diseasesYYYYYYYYYYYY
 Functional limitationsNNYYNNYYYYNN
 Physical activityNNYYY†YYYYYYY
 Physical limitations and performanceNNYYNNYYY†Y†NN
Lifestyle factors
 Alcohol useYYYYYYYNYYYY
 NutritionNNYYNNYYY†NYN
 Sleeping behaviourYNYYYYYYYYYY
 SmokingYYYYYYYYYYYY
Cognitive functioning
 Executive functioningNNYYNNYYY†Y†NN
 General cognitive functioningNNYYNNYYY†Y†NN
 IntelligenceNNYYNNNNY†Y†NN
 MemoryNNYYNNNNY†Y†NN
Emotional functioning
 AnxietyYYYYYYYYYYYY
 DepressionYYYYYYYYYYYY
 Life eventsYYYYYYYYYYYY
 Personality traitsYNYYNNYYYYNN
 Quality of lifeYNYYYYYYYYYY
Social functioning
 Personal networkYYYYYNYYNNNN
 LonelinessYYYYYYYYYYNN
 Social participationNNYYYNYYY†Y†NN
Healthcare use
 Use of careYYYYYYYYY†Y†YY
 Medication useYYYYYYYYYYYY
Biomaterial measurements
 Blood biomarkersNNY†Y†NNYYY†Y†YY
 DNAYNY†Y†NNYYY†Y†YN
  • *Number of measurement waves depends on cohort.

  • †Limited information or information only available in subgroups.

  • DNA, DNA  acid; GECCO, Geoscience and Health Cohort Consortium; n, No;  Y, Yes.