Renal medicine

Self-management interventions for adults with chronic kidney disease: a scoping review

Maoliosa Donald, Bhavneet Kaur Kahlon, Heather Beanlands, Sharon Straus, Paul Ronksley, Gwen Herrington, Allison Tong, Allan Grill, Blair Waldvogel, Chantel A Large, Claire L Large, Lori Harwood, Marta Novak, Matthew T James, Meghan Elliott, Nicolas Fernandez, Scott Brimble, Susan Samuel, Brenda R Hemmelgarn

10.1136/bmjopen-2017-019814

March 22, 2018

Chinese observational prospective study of ageing population with chronic kidney disease (C-OPTION): a study protocol

Shuang Liang, Wen-Ling Wang, Fang-Lei Zhu, Shu-Wei Duan, Xue-Feng Sun, Xiang-Mei Chen, Guang-Yan Cai, On behalf of Chinese observational prospective study of ageing population with chronic kidney disease (C-OPTION), Xue-qing Yu, Xiao-qiang Ding, Wen-ge Li, Hong-li Lin, Rong Wang, Wen-hu Liu, Zhao-hui Ni, Ying Li, Li-ning Miao, Guo-hua Ding, Fu-you Liu, Ya-ni He, Jing-ai Fang, Feng-min Shao, Meng-hua Chen, Xin-ling Liang, Hong-guang Zheng, Ai-hua Zhang, Cai-li Wang, Yong-ze Zhuang, Zhi-yong Guo, Yue-yi Deng, Nian-song Wang, Qiang He, Ji-feng Sun, Hong-wei Jiang, Xiao-ping Yang, Yi-bin Yang, Jun Zhu, Cheng-ai Deng, Xin-zhou Zhang, Xiao-yan Wu, Chen Lu

10.1136/bmjopen-2017-019457

February 24, 2018

Randomised controlled trial to determine the efficacy and safety of prescribed water intake to prevent kidney failure due to autosomal dominant polycystic kidney disease (PREVENT-ADPKD)

Annette T Y Wong, Carly Mannix, Jared J Grantham, Margaret Allman-Farinelli, Sunil V Badve, Neil Boudville, Karen Byth, Jessie Chan, Susan Coulshed, Marie E Edwards, Bradley J Erickson, Mangalee Fernando, Sheryl Foster, Imad Haloob, David C H Harris, Carmel M Hawley, Julie Hill, Kirsten Howard, Martin Howell, Simon H Jiang, David W Johnson, Timothy L Kline, Karthik Kumar, Vincent W Lee, Maureen Lonergan, Jun Mai, Philip McCloud, Anthony Peduto, Anna Rangan, Simon D Roger, Kamal Sud, Vincent Torres, Eswari Vliayuri, Gopala K Rangan

10.1136/bmjopen-2017-018794

January 21, 2018