Ear, nose and throat/otolaryngology

Effects of continuous positive airway pressure on neurocognitive architecture and function in patients with obstructive sleep apnoea: study protocol for a multicentre randomised controlled trial

Huajun Xu, Hui Wang, Jian Guan, Hongliang Yi, Yingjun Qian, Jianyin Zou, Yunyan Xia, Yiqun Fu, Xinyi Li, Xiao Jiao, Hengye Huang, Pin Dong, Ziwei Yu, Jun Yang, Mingliang Xiang, Jiping Li, Yanqing Chen, Peihua Wang, Yizhou Sun, Yuehua Li, Xiaojian Zheng, Wei Jia, Shankai Yin

10.1136/bmjopen-2016-014932

May 25, 2017