Anaesthesia

Impact of inhalational versus intravenous anaesthesia on early delirium and long-term survival in elderly patients after cancer surgery: study protocol of a multicentre, open-label, and randomised controlled trial

Yue Zhang, Hui-Juan Li, Dong-Xin Wang, Hui-Qun Jia, Xu-De Sun, Ling-Hui Pan, Qing-Shan Ye, Wen Ouyang, Zhen Jia, Fang-Xiang Zhang, Yong-Qing Guo, Yan-Qiu Ai, Bin-Jiang Zhao, Xu-Dong Yang, Qin-Gong Zhang, Ning Yin, Hong-Yu Tan, Zhi-Heng Liu, Jian-Bo Yu, Daqing Ma

10.1136/bmjopen-2017-018607

November 28, 2017