Table 1

Characteristics of the populations examined in studies reporting the prevalence of acne in Mainland China

NameRegionYearAge rangeSample sizePrevalence (%)
Male % (n)Female % (n)Total (%)
Zhang Feng27 Dong guan2013Undergraduate66940.37 (379)34.48 (290)37.82(253)
Liu Lijuan35 Shi jiazhuang2014Undergraduate74242.11 (418)36.11 (324)39.49(293)
Liu Qing36 Zi bo201312–4914559.4 (504)11.5 (951)8.32(121)
Li Shengjie34 Tai an201017–24141639.85 (532)46.61 (884)44.07(624)
Zhang Zhiyong40 Han dan2010Undergraduate158259.71 (834)50.00 (748)55.12(872)
Cai Luanduan25 Guang dong20109–18201549.90 (986)59.86 (1029)54.99(1108)
Zhang Jian20 Yi chun201118–2644845.16 (217)32.03 (231)38.39(172)
Wang Renli41 Si chuan2008–2009All10,50319.3 (4319)16.9 (6184)18.1(1901)
Pei Guangde37 He nan2008All15478.80 (742)7.86 (805)8.39(129)
Chen Ying21 Guang zhou2008Undergraduate225234.7 (1253)38.4 (999)36.4(819)
Zhang Hong39 Jiang men2006–200817–1812 45055.9 (7134)46.02 (5136)51.83(6453)
Deng Bin31 Hai nan200516–23350034.8 (1990)32.4 (1510)33.8(1183)
Cui Jianping30 Xing tai200710–18289143.14 (1370)35.44 (1521)39.1(1130)
Li Min 22 Fu jian200715–23148469.5 (836)63.6 (648)66.9(992)
Feng Jieying24 Guang zhou2004–200511–19156151.95 (743)60.76 (818)56.57(883)
Gao Aili32 Guang zhou200412–20255234.2 (1151)31.6 (1305)32.8(837)
Wu Tieqiang26 Zhu hai200610–18320054.9 (1790)51.6 (1410)53.5(17182)
Sun Zhenxiu23 Nan jing200516–23210037.91 (1000)22 (1100)30.33(637)
Liu Zhaorui28 Bei jing200316–17493367.1 (2364)57.3 (2569)62.0(3058)
Zhang Aihua38 Tai an, He ze199614–23151038.24 (829)23.06 (581)20.99(317)
Fu Rui29 Ji ning201211–17256045.40 (1343)47.80 (1177)46.51(1190)
Li Bing33 Shan xi201212–1774155.8 (335)49.2 (406)52.2(387)
Shen Yiwei 10 China2012All17 34510.4 (7858)6.1 (9487)8.1(1405)
Law MP11 Hong Kong2010Undergraduate389N/AN/A85.1(331)
Wu TQ12 Guang dong200710–18316351.3 (1785)58.6 (1378)53.5(1692)
  • (n), the number of participants, N/A, not available.